Revitalizace huti Barbora

rostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů mezi státy Evropského hospodářského prostoru a k posilování bilaterálních vztahů s 15 členskými státy EU střední a jižní Evropy.

V rámci revitalizace byly naplánovány průzkumné a geodetické práce, které zmapovaly stav kulturní památky. Jedná se o nemovitý soubor staveb a pozemků, který je, podle záznamu na internetových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ), veden jako chráněná památka od 3. 5. 1958. Součástí tohoto souboru je i vlastní železárna – vysoká huť na par. č. st. 1045. Dle památkového katalogu NPÚ je soubor do rejstříku kulturních památek zapsán pod číslem v ÚSKP 24598/2-2441.

Vlastní revitalizaci jsme rozdělili do dvou částí. První částí je obnova a oprava objektu S01 – stávající budovy hutě Barbora včetně zachované dřevouhelné pece. Druhou částí je stavební obnova původního objektu S02, který byl součástí huti Barbora, ale vlivem devastace památky byl zničen.

V rámci stavební části objektu S01 jsme zahrnuli opravy a obnovu zdiva, omítek, podlah, kleneb stropů, schodišť, klempířských, zámečnických a truhlářských prvků, odstranění a dozdění částí konstrukcí, které byly provedeny necitlivým zásahem do rázu kulturní památky. Obnovíme zničené jižní přízemní přístavby objektu S01. Plánujeme nové rozvody elektroinstalace a požárního vodovodu. Zrealizujeme výměnu výplní oken a dveří, kdy budeme maximálně využívat restaurátorskou úpravu zachovaných původních artefaktů. Při revitalizaci objektu S01 zafixujeme a budeme stabilizovat těleso dřevouhelné pece. Veškeré stavební práce, barevná řešení objektu budeme realizovat na základě doporučení Národního památkového ústavu. Při výběru materiálu budeme přihlížet k původním dobovým praktikám. Tento postup bude dodržován při všech stavebních úpravách na objektu S01 i objektu S02 bývalé části hutě Barbora. Objekt S02 napojíme na kanalizaci a plánujeme ho částečně vytápět. Umístíme zde sociální zázemí pro návštěvníky (WC pro návštěvníky, včetně invalidů, denní místnost pro personál, úklidová komora, technická místnost, kancelář) a hlavní část objektu bude tvořit výstavní sál, který chceme využívat jako přednáškový a koncertní sál, nebo bude sloužit jako místo setkávání sdružení a organizací v obci.

Revitalizací objektu S02 vytvoříme zázemí návštěvníků a umožníme provoz expozic v objektu S01. Zároveň navrátíme podobu huti Barbora do období jejího vzniku. Tímto citlivým řešením revitalizace docílíme dokonalého návratu k původnímu stavu huti Barbora.