Huť Barbora – budoucnost

Projekt nese název Revitalizace hutě Barbora v Jincích a je financován z Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Přínosem projektu je jako prioritní záchrana kulturní památky huti Barbora. Dalším přínosem bude vznik nové atraktivity v regionu a vytvoření nového produktu cestovního ruchu, který zvýší návštěvnost regionu. Tento krok je i důležitou součástí podpory cestovního ruchu, který byl výrazně utlumen situací výskytu Covid-19. Z vytvoření nového produktu cestovního ruchu bude vyplývat podpora ekonomiky regionu a vznikne důležitý socio-ekonomický dopad pro obec Jince, která se nachází v sousedství bývalého vojenského prostoru Brdy. Vzhledem k omezení z předchozích let, kdy byla oblast celého vojenského újezdu uzavřena na 90 let a nebylo zde možné rozvíjet žádné kulturní akce či společenské aktivity, přinese revitalizace areálu huti možnost pořádání kulturních a společenských akcí. V rámci hutě vznikne sál, který bude sloužit k přednáškám, koncertům, pronájmu nebo činnostem sdružení a občanských spolků v Jincích.

Dá se předpokládat že, samotnou revitalizací památky a také díky dalším na ni navázaným aktivitám, dojde k vytvoření nových pracovních příležitostí. Zvýšená publicita a nové produkty cestovního ruchu realizované v projektu vytvoří podmínky a příležitosti pro rozvoj podnikání (ubytovací, stravovací a průvodcovské služby).

Nedílnou součástí je i propojení památky s okolím, konkrétně s místy těžby železné rudy v Brdech. Nesmíme opominout ani venkovní část expozice, která bude ukazovat například přípravu dřevěného uhlí, které bylo nezbytnou součástí hutnického procesu tavby železné rudy.

V rámci rozpočtu městyse Jince budou dislokovány prostředky na zajištění chodu huti Barbora v dalších letech. Začlenění aktivit huti Barbora do rozpočtu obce je stabilizační pro pokračování činností, které budou zahájeny díky projektu. Plánujeme další využití a rozšíření nabídky aktivit ve venkovní části huti Barbora. Zejména chceme rozšířit venkovní expozice, které budou ukazovat a přibližovat návštěvníkům rané období zpracování železné rudy. Počítá se se stavbou modelů kolomazné pece a využíváním funkčního milíře, který bude pravidelně pálen a bude prezentovat výrobu dřevěného uhlí, které bylo nezbytnou součástí zpracování železné rudy v huti Barbora. V rámci udržitelnosti počítáme s výtěžkem z prodeje dřevěného uhlí, které zde bude vyrobeno. Půjde jednak o vítaný příspěvek na udržitelnost a také o zajímavý dárek či suvenýr z návštěvy huti Barbora.

V rámci udržitelnosti je plánovaná spolupráce s Národním geoparkem Barrandien (městys Jince se stal partnerem geoparku). Bude provozováno suťoviště ve venkovním areálu huti. Zde bude umístěna suť z okolních lomů, ve které budou návštěvníci schopni za pomoci geologických kladívek nalézt fosilie z jineckého kambria (hlavně trilobity, ramenonožce a další bezobratlé). Tato nabídka, která bude zahrnovat třeba i výpůjčku geologických kladívek či komentovanou prohlídku a určení nálezů bude dalším finančním přínosem k zajištění udržitelnosti výstupů projektu.

Udržitelnost projektu po dobu 5 let bude zajištěna z vlastních zdrojů příjemce dotace a z případných aktivit, které budou organizovány ve venkovním areálu nebo v přímo v objektech huti Barbora.